Printer-friendly version
 

Search full text


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL

P
: (Money-certificate) V podstatě obchodovatelný skladný list znějící na uložené peníze. Nárok na určitý objem - komoditních peněz směnitelný na požádání po jeho předložení, vůči němuž jeho vydavatel (emitent) nebo jeho zástupce udržují 100% rezervy komoditních peněz. Peněžní certifikáty jsou - peněžními substituty a - penězi v širším smyslu. Certifikáty a peníze držené vůči nim jako rezerva jsou považovány za jedno a totéž množství peněz, které by nemělo být do celkového objemu peněz započítáváno dvakrát.
: (Money substitutes) Nároky na peníze směnitelné na požádání za svoji nominální hodnotu. Vše, o čem je obecně známo, že to lze bez omezení a snadno směnit za skutečné peníze, t.j. - peníze v užším smyslu, bez ohledu na to, zda existuje nějaký zákonný požadavek tak učinit. Peněžní substituty zahrnují - symbolické peníze, - peněžní certifikáty (emitent udržuje 100% rezervy skutečných peněz) a - fiduciární prostředky (emitent udržuje nižší než 100% rezervy skutečných peněz). Fiduciární prostředky následně obsahují jak bankovky, tak bankovní vklady, k nimž lze vypisovat šeky či je lze okamžitě vybrat. Peněžní substituty slouží ke stejným účelům jako skutečné peníze. Jsou součástí - peněz v širším smyslu a prvkem úvah o všech katalaktických otázkách, stejně jako o otázkách týkajících se - peněžního vztahu.
: (Money relation) Vztah mezi poptávkou po penězích (drženou hotovostí v širším smyslu) a množstvím peněz (v širším smyslu). Každá změna buď v poptávce po penězích nebo v množství peněz tento vztah mění a uvádí do pobybu síly, jež krok za krokem mění jednotlivé ceny a výrobu. Během tohoto procesu jsou někteří jednotlivci obohaceni a jiní ochuzeni. Každá taková změna má vliv i na úrokové míry. Když se tato síla vyčerpá a není schopna způsobovat další změny, je konečným výsledkem každé změny peněžního vztahu změna vzájemných vztahů jednotlivých cen (cenové struktury).
: (Money) Nejrozšířenější - prostředek (prostředky) směny v tržním hospodářství. Nejsměnitelnější ekonomický statek v daném společenství, který lidé vyhledávají především z důvodu jeho pozdější směny za jimi požadované statky a služby. Obíhající prostředky nejochotněji přijímané jako platby za statky, služby a nesplacené dluhy. Peníze jsou nepostradatelným prvkem ve vývoji dělby práce a z ní plynoucí nepřímé směny, na nichž je založena moderní civilizace. Pro různé druhy peněz viz - peníze v širším smyslu, - peníze v užším smyslu a - peněžní substituty.
: (Deposit currency) Závazky bank v podobě vkladů na požádání. Celkový objem peněz na účtech u banky, který může být okamžitě vybrán či převeden na jiný účet po předložení šeku řádně podepsaného majitelem příslušného účtu. Občas se nazývají - šekové peníze. Podobně jako bankovky jsou i peníze na účtech - peněžními substituty a - penězi v širším smyslu. Pouze peněžní rezervy držené pro případ výběru těchto vkladů jsou - penězi v užším smyslu. Objem peněz na účtech, o který převyšují tyto rezervy, představuje - fiduciární prostředky.
: (Money in the broader sense) Cokoli, co je užíváno jako peníze či okamžitě převoditelné na peníze za nominální hodnotu. Jde o peníze v užším smyslu a veškeré - peněžní substituty, včetně - symbolických peněz a - fiduciárních prostředků. Pozn.: Zatímco pojem "peníze v širším smyslu" zahrnuje jak peníze v užším smyslu, tak všechny formy peněžních substitutů, množství peněz v širším smyslu nezahrnuje zdvojení nároků na peníze v užším smyslu a takových peněz v užším smyslu, jež jsou drženy jako rezervy vůči těmto nárokům (viz také - peněžní certifikáty -pozn. překl.). Peníze v širším smyslu představují základní ekonomickou definici peněz, odlišnou od definic právních. V tomto smyslu je také pojem "peníze" užíván v diskusích otázek - katalaxie a - peněžního vztahu.
: (Money in the narrower sense) Skutečné peníze (money proper), odlišné od běžně užívaných - peněžních substitutů. Patří sem následující druhy peněz: - komoditní peníze (zlaté mince), - úvěrové peníze (nároky na peníze, jež nejsou okamžitě směnitelné) a neplnohodnotné peníze (peníze vyhlášené zákonem), jež jsou běžně užívány jako - prostředky směny. Do peněz v užším smyslu nepatří: - symbolické peníze, - peněžní certifikáty (nároky směnitelné za peníze) a takové - fiduciární prostředky, jako bankovky a vklady, vůči nimž jsou drženy peněžní rezervy nižší než 100%. Peníze v užším smyslu jsou spíše právní než ekonomickou kategorií.
: (Balance of payments) Oddělený a dvoustranný souhrn peněžních údajů o (1) statcích, včetně peněz, a službách poskytnutých a (2) statcích, včetně peněz, a službách získaných za určité časové období. Je možné ho sestavit pro jednotlivce nebo skupinu jednotlivců, obvykle pro ty, kteří žijí uvnitř území ohraničeného národními či jinými geografickými hranicemi. Protože se údaje za přijaté položky (strana debetní) a vydané položky (strana kreditní) vždy rovnají, i souhrny (plateb) se musí vždy rovnat, t.j. být v rovnováze. Je obvyklé uvádět a sčítat zvlášť peněžní a nepeněžní položky. Pokud peněžní příjmy převyšují odliv peněz, je platební bilance nazývána příznivou. Pokud odliv peněz převyšuje peněžní příjmy, je označována za nepříznivou. To je pozůstatkem z dob - merkantilismu, kde byli vzácné kovy považovány za hodnotnější než statky či služby. Tento stále obecně přijímaný pohled však ignoruje skutečnost, že v okamžiku každé transakce dává každá ze stran přednost tomu, co za ně získává. Během období, v nichž národ nahrazuje část své peněžní zásoby (zlata) - fiduciárními prostředky, začíná působit - Grashamův zákon a dochází k odlivu peněžní zásoby (zlata) z dané země, t.j. k nepříznivé platební bilanci.
: (Entrepreneur) V obecném užívání je tímto pojmem označován ten, kdo plánuje, organizuje a řídí podnik, t.j. podniká, především pro svůj vlastní zisk nebo ztrátu. Ve vědecké ekonomické teorii představuje podnikatel jednajícího člověka ve smyslu nejistoty neoddělitelně spojené s každým jednáním, v tom, že veškeré lidské jednání je prováděno v plynoucím čase, a proto zahrnuje i spekulaci o budoucích podmínkách. Podnikatel se snaží jednat tak, aby vytvořil situaci, jež je více žádoucí v porovnání se stavem vyvolaným buď nejednáním, nebo jiným než zvoleným způsobem jednání z jeho strany. Podnikatel, t.j. jednající člověk, je tím, na koho jako prvního dopadají zisky nebo ztráty z jednání.
: (Entrepreneurial profit and loss) Zisk nebo ztráta z tržních operací vyjádřené v penězích. Zvýšení (zisk) nebo snížení (ztráta) očekávaného peněžního ekvivalentu čistých aktiv (celkových aktiv minus celkových závazků) jednotlivce nebo podnikatelské jednotky během určitého časového období nebo plynoucí z určitých obchodních transakcí. Podnikatelský zisk plyne z lepší schopnosti odhadnout a uspokojit tržní poptávku, než mají ostatní. Uspokojení poptávky probíhá prostřednictvím řízení využití jednoho nebo kombinace výrobních faktorů dostupných na trhu takovým způsobem, že vytvořené statky či služby mají vyšší tržní cenu než ostatní produkty stejných výrobních faktorů. Podnikatelské zisky a ztráty vznikají v důsledku vždy přítomných tržních činitelů: (1) nejistoty o budoucí poptávce spotřebitelů; (2) neustálých změn v poptávce a nabídce různých lidských a hmotních výrobních faktorů, které nepřetržitě vytvářejí nové příležitosti pro lepší přizpůsobení výrobě očekávaným potřebám spotřebitelů; (3) skutečnosti, že veškerá výroba vyžaduje určitý čas; a (4) rozdílů v podnikatelské schopnosti předvídat v okamžiku zahájení výroby, jaké budou nejnaléhavější potřeby spotřebitelů v různých budoucích okamžicích, kdy mohou být dokončeny alternativní výrobní procesy. Podnikatelské zisky a ztráty jsou společenským oceněním příspěvku jednotlivců a ostatních podnikatelských jednotek k blahobytu a uspokojení společnosti. Podnikatelské zisky a ztráty jsou prostředkem užívaným spotřebiteli k přesunu kontroly nad kapitálem a řízením výroby do rukou těch, kdo nejlépe prokázali svoji schopnost sloužit spotřebitelům.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL


Theme by NewSchool Learning