Všetko o Akadémii klasickej ekonómie

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi otvárajú v roku 2022 už pätnásty samostatný ročník cyklu seminárov

Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku pozostáva zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi.

KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, J. B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana, Jamesa Buchanana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Akadémia klasickej ekonómie 2022

Po úspešnom zrealizovaní štrnástich ročníkov otvára KI v spolupráci s partnermi v poradí už pätnásty samostatný ročník tohto programu – AKE 2022. Vzdelávací program AKE je určený a otvorený pre všetkých záujemcov (bez rozdielu veku, či vzdelania), ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov AKE).

Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok. AKE 2022 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných ekonomických seminárov.

Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a ekonóm KI Peter GONDA. Na niektorých seminároch budú mať koreferáty pozvaní experti na dané témy, napríklad o myšlienkach Friedricha Hayeka doktorand Erasmus University Rotterdam so špecializáciou na dielo F. A. Hayeka Tomáš KRIŠTOFÓRY a o cene a plytvaní štátu na Slovensku zástupca Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz – INESS Radovan ĎURANA, Martin VLACHYNSKÝ alebo Robert CHOVANCULIAK.

Každý seminár sa uskutoční v učebni Vysokej školy manažmentu (VŠM) v Bratislave (za predpokladu, že tomu nebudú brániť aktuálne hygienické a protipandemické opatrenia) a začne prezentáciou koordinátora projektu (niekedy doplnenou koreferátom prizvaného hosťa a experta na danú tému, prípadne aj účastníka AKE) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky.

Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená, diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi. Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám. Ak seminár nebude možné zrealizovať takouto formou s osobnou účasťou počas trvania ročníka, tak bude zabezpečený a uskutočnený online formou.

Aké témy budú diskutované?

Témy seminárov sú vybrané tak, že dopĺňajú vzdelávací proces ekonomických predmetov na vysokých školách na Slovensku a sú v súčasnosti nanajvýš aktuálne a v praxi využiteľné. V období trvania programu od marca do decembra 2022 sa predpokladajú nasledovné témy:

1. seminár (24. 3. 2022): oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia na tému

Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi

2. seminár (28. 4. 2022): prezentácia a diskusia na tému 

Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi

3. seminár (26. 5. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť

4. seminár (30. 6. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Prínos Friedricha Augusta von Hayeka pre súčasné ekonomické myslenie a prax“ 

5. seminár (29. 9. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Prínos Miltona Friedmana a iných predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl pre ekonomické myslenie a prax

6. seminár (13. 10. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v ekonomickej teórii a praxi. Príklady v podmienkach Slovenska

7. seminár (27. 10. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Vláda, vládne zásahy do ekonomiky a ich ekonomické dôsledky v teórii a praxi. Príklady v podmienkach Slovenska

8. seminár (24. 11. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Ekonomické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska

9. seminár (8. 12. 2022): záverečná diskusia, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu AKE.

Na poslednom seminári bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom AKE. Časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Aké témy boli diskutované počas predošlého ročníka AKE?

Témy seminárov sú vybrané tak, že dopĺňajú vzdelávací proces ekonomických predmetov na vysokých školách na Slovensku a sú v súčasnosti nanajvýš aktuálne a v praxi využiteľné. V období trvania programu počas predošlého ročníka boli diskutované nasledovné témy:

1. seminár (26. 5. 2021): oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia na tému

Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť“

2. seminár (23. 6. 2021): prezentácia a diskusia na tému   

Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti

3. seminár (16. 9. 2021): prezentácia a diskusia na tému

Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti

4. seminár (29. 9. 2021): prezentácia a diskusia na tému

Peniaze v historickom kontexte a dnes. Centrálne bankovníctvo a jeho alternatívy v podobe slobodného bankovníctva“  

5. seminár (13. 10. 2021): prezentácia a diskusia na tému

„Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia“

6. seminár (27. 10. 2021): prezentácia a diskusia na tému

Negatívne externality a možnosti ich riešení bez vládnych zásahov alebo s minimom vládnych zásahov“

7. seminár (10. 11. 2021): prezentácia a diskusia na tému

Socializmus: podstata, realita a jeho dôsledky

8. seminár (24. 11. 2021): prezentácia a diskusia na tému

Možnosti riešenia sociálnych udalostí ľudí a problémov sociálneho štátu na báze osobnej zodpovednosti“

9. seminár (13. 1. 2022): záverečná diskusia, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu AKE.

Kedy a kde?

Semináre AKE 2022 sa budú konať od marca do decembra 2022 (okrem júla a augusta) v učebni VŠM v Bratislave, a to vo vopred určenom termíne v čase od 17.30 do 20.00 hod. Ak kvôli vírusovému ochoreniu COVID-19 nebude možné v určenom termíne zrealizovať seminár v priestoroch VŠM, tak sa príslušný seminár uskutoční online formou alebo v inom termíne. Prvý seminár AKE je naplánovaný na 24. marca 2022.

Čo získa absolvent?

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

  • získať certifikát AKE 2022 v prípade absolvovania aspoň polovice seminárov (teda počtom 5) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne
  • získať potvrdenie o účasti na AKE 2022 v prípade absolvovania aspoň polovice seminárov 
  • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu;
  • pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska;
  • pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE.
Ako sa možno prihlásiť?

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti.

Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky najneskôr 13. marca 2022.


Prihlášku na AKE nájdete tu.


Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 60. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz.

Účastnícky poplatok na AKE 2022

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 100 € na jedného účastníka na celé trvanie kurzu deviatich seminárov AKE 2022.

Pre členov Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) a pre študentov stredoškolského, interného vysokoškolského a interného doktorandského štúdia ponúkame zľavnený účastnícky poplatok vo výške 75 €. Staňte sa členmi KPKI – viac sa dozviete tu.

Partneri AKE