Printer-friendly version
 

Search full text


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
R
: (Austrian School [of Economics]) Skupina ekonomů rozvíjejících moderní subjektivní teorii hodnoty a aplikujících ji na nejrůznější ekonomické otázky. Všichni její zakladatelé a první představitelé, Carl Menger (1840-1921), Friedrich von Wieser (1851-1926) a Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914), stejně jako Ludwig von Mises (1881-1973) a Friedrich A. von Hayek (1899-1992), pocházeli z Rakouska.
: (Real wage rates) Mzdové sazby vyjádřené ve formě toho, co je možné za ně koupit, a nikoli ve formě peněžních jednotek, jejichž kupní síla kolísá. Reálné mzdové sazby berou v úvahu i všechny nepeněžní výhody, nevýhody či srážky, které se zaměstnáním souvisí.
: (Regression theorem) Teorém, kterým Mises aplikuje - subjektivní teorii hodnoty na objektivní směnnou hodnotu, neboli kupní sílu, - peněz. Objektivní směnné hodnoty ostatních statků a služeb jsou vysvětleny subjektivní teorií hodnoty, pomocí které jsou hodnoty sledovány k subjektivním hodnotám konečného užití mezních spotřebitelů, kteří statky a služby hodnotí pro jejich objektivní hodnoty užití, jež očekávají získat z jejich spotřeby. To neplatí pro peníze, protože (1) peníze nejsou při svém užití spotřebovávány a (2) subjektivní a objektivní hodnota užití peněz odpovídají a jsou rovny jejich objektivní směnné hodnotě, očekávané hodnotě statků a služeb, za něž mohou být směněny. Mises vysvětluje původ objektivní hodnoty užití peněz tím, že ji sleduje zpět krok za krokem od bodu, v němž jsou peníze hodnoceny, do bodu, v němž peněžní statek sloužil pouze pro nepeněžní užití, nevyhnutelného bodu předcházejícího prvnímu užití statku jako peněz. V tomto bodě je objektivní směnná hodnota tohoto statku vysvětlena obecnou - subjektivní teorií hodnoty a - mezním užitkem.
: (Ricardian) Vztahující se k teoriím klasického ekonoma Davida Ricarda (1772-1823). Jeho hlavním dílem jsou Zásady politické ekonomie a zdanění (The principles of Political Economy and Taxation) z roku 1817. Ricardo popsal dělbu práce a společenskou spolupráci jako prospěšnou pro všechny (viz - komparativní náklady, zákon či teorie), formuloval poznatek, že politické zásahy do svobodného obchodu (cla) musí nutně vést ke snížení uspokojení spotřebitele a že užití mezní půdy nepřináší žádnou rentu. Poslední uvedená teorie obsahuje i zárodek později rozvinuté - teorie mezního užitku, jež je základem - subjektivní teorie hodnoty. Ricardovými největšími nedostatky byly jeho podpora pracovní neboli - klasické teorie hodnoty, domácího užití - fiduciárních prostředků a - Ricardův efekt - představa, že rozdělení podílů konečné produkce mezi půdu, práci a - kapitál vytváří ekonomický problém.
: (Ricardo effect, the) Tvrzení Davida Ricarda (1772-1823), podle nějž povede zvýšení mzdových sazeb k nahrazení práce stroji a naopak zvýšení nákladů na stroje povede k většímu užití práce. Tento závěr je často uváděn - intervencionisty, kteří tvrdí, že zvýšení mzdových sazeb zvýší využití strojů, a tím i celkovou produktivitu. Tento argument však zaměňuje příčinu a následek: zvýšení využití - kapitálových statků zvyšuje mzdové sazby. Pokud nedojde k nárůstu disponibilních úspor, jakékoli zvýšení užití kapitálových statků v jednom odvětví pouze sníží množství kapitálových statků dostupných jiným odvětvím. Pokud dojde k zásahu v podobě zvýšení mzdových sazeb nad jejich tržní úroveň v jedné firmě nebo odvětví, dojde pouze k přesunu využití dostupné zásoby kapitálových statků. To sníží - mezní produktivitu jak práce, tak kapitálu a povede k poklesu celkové produkce a uspokojení spotřebitelů, neboť stávající kapitál je přesouván tam, kde je méně produktivní, než by tomu bylo v podmínkách - svobodného či nenarušovaného trhu.
: (Ricardo´s law of association) Viz - komparativní náklady, zákon či teorie, což je známější označení téhož. Mises dává přednost pojmu "Ricardův sdružovací zákon", protože stejný princip se neuplatňuje pouze v souvislosti s mezinárodním obchodem, kde se o něm obvykle uvažuje, ale i ve všech ostatních společenských vztazích.
: (Equlibrium price) Cena (množství peněz), při které nedochází k dalším prodejům, protože nabídka a poptávka jsou v rovnováze.

Theme by NewSchool Learning