Printer-friendly version
 

Search full text


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

P
: (Par, parity) Ve vztahu k měnové jednotce je paritou takové množství měnového kovu, zlata nebo stříbra, které bylo oficiálně určeno zákonem jako ekvivalent peněžní jednotky. Ve vztahu k zahraničnímu obchodu je parita oficiální či stanovený poměr mezi množstvím vzácného kovu, obvykle zlata, jež je zákonným ekvivalentem měnové jednotky jedné země, a množstvím stejného vzácného kovu, jež je zákonným ekvivalentem měnové jednotky jiné země. Například britská libra šterlinků byla v roce 1949 zákonem definována jako ekvivalent 2,8 násobku množství zlata, jež bylo zákonným ekvivalentem amerického dolaru. Parita - libry šterlinků tak činila 2,8 $.
: (Peel´s Act of 1844) Zákon pojmenovaný po jeho podporovateli a politickém vůdci - měnové školy, ministru financí a ministerském předsedovi siru Robertovi Peelovi (1788-1850). Zákon reguloval fungování tehdy soukromě vlastněné Bank of England až do 1. světové války. Banka byla rozdělena na dvě oddělení, z nichž jedno sloužilo k vydávání bankovek a druhé pro depozitní bankové operace. Dodatečný nárůst objemu bankovek byl omezen na ty, které byly kryty vklady zlata. Platnost tohoto opatření, bránícího dodatečné emisi fiduciárních prostředků v podobě bankovek, byla před 1. světovou válkou třikrát pozastavena (1847, 1857, 1866). Požadavek na zlaté rezervy se však netýkal bankovního oddělení, které tak mohlo rozšiřovat poskytnutý úvěr, a tím zmařilo snahy měnové školy zabránit - úvěrové expanzi.
: (Money-certificate) V podstatě obchodovatelný skladný list znějící na uložené peníze. Nárok na určitý objem - komoditních peněz směnitelný na požádání po jeho předložení, vůči němuž jeho vydavatel (emitent) nebo jeho zástupce udržují 100% rezervy komoditních peněz. Peněžní certifikáty jsou - peněžními substituty a - penězi v širším smyslu. Certifikáty a peníze držené vůči nim jako rezerva jsou považovány za jedno a totéž množství peněz, které by nemělo být do celkového objemu peněz započítáváno dvakrát.
: (Money substitutes) Nároky na peníze směnitelné na požádání za svoji nominální hodnotu. Vše, o čem je obecně známo, že to lze bez omezení a snadno směnit za skutečné peníze, t.j. - peníze v užším smyslu, bez ohledu na to, zda existuje nějaký zákonný požadavek tak učinit. Peněžní substituty zahrnují - symbolické peníze, - peněžní certifikáty (emitent udržuje 100% rezervy skutečných peněz) a - fiduciární prostředky (emitent udržuje nižší než 100% rezervy skutečných peněz). Fiduciární prostředky následně obsahují jak bankovky, tak bankovní vklady, k nimž lze vypisovat šeky či je lze okamžitě vybrat. Peněžní substituty slouží ke stejným účelům jako skutečné peníze. Jsou součástí - peněz v širším smyslu a prvkem úvah o všech katalaktických otázkách, stejně jako o otázkách týkajících se - peněžního vztahu.
: (Money relation) Vztah mezi poptávkou po penězích (drženou hotovostí v širším smyslu) a množstvím peněz (v širším smyslu). Každá změna buď v poptávce po penězích nebo v množství peněz tento vztah mění a uvádí do pobybu síly, jež krok za krokem mění jednotlivé ceny a výrobu. Během tohoto procesu jsou někteří jednotlivci obohaceni a jiní ochuzeni. Každá taková změna má vliv i na úrokové míry. Když se tato síla vyčerpá a není schopna způsobovat další změny, je konečným výsledkem každé změny peněžního vztahu změna vzájemných vztahů jednotlivých cen (cenové struktury).
: (Money) Nejrozšířenější - prostředek (prostředky) směny v tržním hospodářství. Nejsměnitelnější ekonomický statek v daném společenství, který lidé vyhledávají především z důvodu jeho pozdější směny za jimi požadované statky a služby. Obíhající prostředky nejochotněji přijímané jako platby za statky, služby a nesplacené dluhy. Peníze jsou nepostradatelným prvkem ve vývoji dělby práce a z ní plynoucí nepřímé směny, na nichž je založena moderní civilizace. Pro různé druhy peněz viz - peníze v širším smyslu, - peníze v užším smyslu a - peněžní substituty.
: (Deposit currency) Závazky bank v podobě vkladů na požádání. Celkový objem peněz na účtech u banky, který může být okamžitě vybrán či převeden na jiný účet po předložení šeku řádně podepsaného majitelem příslušného účtu. Občas se nazývají - šekové peníze. Podobně jako bankovky jsou i peníze na účtech - peněžními substituty a - penězi v širším smyslu. Pouze peněžní rezervy držené pro případ výběru těchto vkladů jsou - penězi v užším smyslu. Objem peněz na účtech, o který převyšují tyto rezervy, představuje - fiduciární prostředky.
: (Money in the broader sense) Cokoli, co je užíváno jako peníze či okamžitě převoditelné na peníze za nominální hodnotu. Jde o peníze v užším smyslu a veškeré - peněžní substituty, včetně - symbolických peněz a - fiduciárních prostředků. Pozn.: Zatímco pojem "peníze v širším smyslu" zahrnuje jak peníze v užším smyslu, tak všechny formy peněžních substitutů, množství peněz v širším smyslu nezahrnuje zdvojení nároků na peníze v užším smyslu a takových peněz v užším smyslu, jež jsou drženy jako rezervy vůči těmto nárokům (viz také - peněžní certifikáty -pozn. překl.). Peníze v širším smyslu představují základní ekonomickou definici peněz, odlišnou od definic právních. V tomto smyslu je také pojem "peníze" užíván v diskusích otázek - katalaxie a - peněžního vztahu.
: (Money in the narrower sense) Skutečné peníze (money proper), odlišné od běžně užívaných - peněžních substitutů. Patří sem následující druhy peněz: - komoditní peníze (zlaté mince), - úvěrové peníze (nároky na peníze, jež nejsou okamžitě směnitelné) a neplnohodnotné peníze (peníze vyhlášené zákonem), jež jsou běžně užívány jako - prostředky směny. Do peněz v užším smyslu nepatří: - symbolické peníze, - peněžní certifikáty (nároky směnitelné za peníze) a takové - fiduciární prostředky, jako bankovky a vklady, vůči nimž jsou drženy peněžní rezervy nižší než 100%. Peníze v užším smyslu jsou spíše právní než ekonomickou kategorií.
: (Balance of payments) Oddělený a dvoustranný souhrn peněžních údajů o (1) statcích, včetně peněz, a službách poskytnutých a (2) statcích, včetně peněz, a službách získaných za určité časové období. Je možné ho sestavit pro jednotlivce nebo skupinu jednotlivců, obvykle pro ty, kteří žijí uvnitř území ohraničeného národními či jinými geografickými hranicemi. Protože se údaje za přijaté položky (strana debetní) a vydané položky (strana kreditní) vždy rovnají, i souhrny (plateb) se musí vždy rovnat, t.j. být v rovnováze. Je obvyklé uvádět a sčítat zvlášť peněžní a nepeněžní položky. Pokud peněžní příjmy převyšují odliv peněz, je platební bilance nazývána příznivou. Pokud odliv peněz převyšuje peněžní příjmy, je označována za nepříznivou. To je pozůstatkem z dob - merkantilismu, kde byli vzácné kovy považovány za hodnotnější než statky či služby. Tento stále obecně přijímaný pohled však ignoruje skutečnost, že v okamžiku každé transakce dává každá ze stran přednost tomu, co za ně získává. Během období, v nichž národ nahrazuje část své peněžní zásoby (zlata) - fiduciárními prostředky, začíná působit - Grashamův zákon a dochází k odlivu peněžní zásoby (zlata) z dané země, t.j. k nepříznivé platební bilanci.

Page:  1  2  (Next)
  ALL


Theme by NewSchool Learning