Printer-friendly version
 

Search full text


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
I
: (Induction, inductive) V logice předpokládání pravdivosti obecného (univerzálního) předpokladu ze znalosti, že jednotlivé nebo určité případy této obecnosti odpovídají předpokladu. Příkladem je předpoklad určitého člověka, že všichni lidé mluví anglicky, protože všichni lidé, které tento člověk zná, mluví anglicky. Dokonalou indukcí rozumíme to, že předpoklad je založen na znalosti všech případů. V těchto případech je indukce pouhým výrokem o známém celku nebo obecnosti. K nedokonalé indukci dochází v případech, kdy je předpoklad založen na znalosti méně než všech jednotlivých případů, t.j. na jejich vzorku. Ve vědách o lidském jednání nemůže nedokonalá indukce nikdy poskytnout vědeckou jistotu. V nejlepším případě poskytuje pouze pravděpodobnost. Nedokonalá indukce je základem přírodních věd.
: (Inflation) V obvyklém nevědeckém užití tohoto pojmu jde o velké zvýšení objemu - peněz v širším smyslu, které vede k poklesu kupní síly peněžní jednotky, zkresluje ekonomickou kalkulaci a narušuje význam účetnictví jako prostředku určování zisků a ztrát. Inflace dopadá na různé ceny, mzdové sazby a úrokové míry v různých časech a v různé míře. Proto narušuje spotřebu, investice, průběh výroby i strukturu obchodu i průmyslu a zvyšuje bohatství a příjmy jedněch a snižuje je u jiných. Inflace nezvyšuje celkové bohatství, jež je možné spotřebovat. Pouze přeskupuje kupní sílu ve prospěch těch, kdo jako první obdrží nějaké z těchto nových, dodatečných peněz. Tato rozšířená definice, zvýšení objemu peněz, postačuje pro historii a politiku, postrádá však přesnost vědeckého pojmu, protože rozdíl mezi malým a velkým nárůstem objemu peněz je neurčitý a rozdíly v nich jsou pouze otázkou míry. Přesnější definicí, využitelnou v teoretické analýze, je zvýšení množství peněz v širším smyslu, které není kompenzováno odpovídajícím zvýšením potřeby poptávky po penězích v širším smyslu, takže výsledkem musí být pokles směnné hodnoty (kupní síly) peněžní jednotky. Pozn.: Dnes populární zvyk definovat inflaci pomocí jednoho z jejích dopadů, vyšších cen, skrývá před veřejností ostatní důsledky zvýšení objemu peněz vždy, když je tento růst kompenzován odpovídajícím poklesem cen kvůli zvýšení výroby. Užití této definice tak oslabuje odpor k dalšímu zvyšování objemu peněz politickým nařízením nebo manipulací a umožňuje stále větší narušování hospodářské struktury, předtím než se dostaví nevyhnutelné období přizpůsobení, obecně známé jako recese nebo - deprese.
: (Institutional economics) Holistická škola myšelní (viz - holismus) amerického původu, podle které by měly být centrem pozornosti "sociálních studií" spíše vzorce skupinového chování než jednotlivé lidské jednání. Tato škola se domnívá, že lidské aktivity jsou utvářeny především nepřekonatelnými společenskými tlaky označovanými jako instituce. Tyto instituce zahrnují zvyky, obyčeje, tradice, prostředí a člověkem vytvořené zákony. Tím, že připisují problémy lidstva především institucím "laissez faire kapitalismu", se snaží změnit stávající instituce pomocí veřejného (t.j. politicky ovládaného) vzdělávání, politických zásahů a společenské kontroly (centrálního plánování). To má podle nich odstranit veškeré obtíže a střety zájmů, jež jsou podle jejich názoru nerozlučně spjaty s tržním hospodářstvím založeným na soukromém vlastnictví a vlastním zájmu jednotlivců. K autorům, jejichž díla institucionální ekonomii silně ovlivnila, patři Thorstein Veblen (1857-1929), John R. Commons (1862-1945), Wesley C. Mitchell (1874-1948), sociolog Charles H. Cooley (1864-1929) a filozof John Dewey (1859-1952). Institucionální ekonomie je americkou variantou britské a německé historické ekonomické školy (viz - historická škola)

Theme by NewSchool Learning