Printer-friendly version
 

Search full text


All Categories

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL

HUMAN ACTION (LUDWIG VON MISES)
: (Positivism) Doktrína šířena Augustem Comtem (1798-1857) podle níž poznání člověka o všech věcech prochází třemi fázemi (teologickou, metafyzickou a pozitivní). Soudobý pozitivismus se snaží aplikovat experimentální metody - přírodních věd na studium otázek - lidského jednání. Heslo pozitivistů zní "Věda je měření".
: (External economies) Zisky, přínosy či jiné výhody lidského jednání, které nutně obohacují osobu nebo firmu, jež se na tomto jednání nepodílí. Tyto příznivé výsledky jsou často pomíjeny v ekonomických kalkulacích, které určují, zda bude dané jednání považováno za ziskové, nebo ne. Příkladem těchto vedlejších přínosů bude případ souseda osoby A, který získává výhodu z toho, že si osoba A oplotí svůj pozemek.
: (Direct exchange) Obchodování zboží za zboží (barter), zboží za služby, nebo služeb jednoho druhu za služby jiného druhu, bez zprostředkování této směny penězi či jiným prostředkem směny. Příma směna je opakem nepřímé směny, která zahrnuje užití - prostředku směny, obvykle peněz, ve dvoustupňovém procesu nákupu a prodeje s cílem získat požadované statky nebo služby.
: (Welfare principle, welfare economics) Rozšířená teorie tzv. školy blahobytu, která věří, že může zlepšit kapitalistické podmínky - intervencionismem, jenž podle jejího tvrzení sníží chudobu, ekonomickou nejistotu a nerovnosti příjmu a bohatství. Její politiky nejsou v souladu s cíli, kterých chce dosáhnout, t.j. usiluje o zlepšení životní úrovně lidu při současném obhajování poskytování zvláštních privilegií, která snižují lidskou motivaci a - kapitálovou akumulaci, bez níž není možné dosáhnout ani vyšší produktivity, ani zvýšení životní úrovně.
: (Natural right) Iluzorní právo údajně udělené jednotlivcům - přirozeným zákonem (2. význam). Prázdnota odvolávání se na jakékoli "přirozené" právo se stane zřejmou v okamžiku, kdy oponent začne uplatňovat opačné či neslučitelné "přirozené" právo. Tyto rozdíly mohou být vyřešeny pouze pomocí správného a platného uvažování.
: (Progressive taxation) Způsob zdanění, při němž se daňová sazba s růstem základu daně zvyšuje. Představuje pokus, jak přimět bohaté platit více než v podmínkách proporcionálního zdanění příjmů a dědictví. Komunistický manifest prosazuje progresivní zdanění jako jedno z deseti opatření pro uskutečnení "despotických zásahů do vlastnického práva.....jako prostředku k převratu v celém způsobu výroby".
: (Medium of exchange) Jakýkoli statek, například - peníze, jejž lidé vyhledávají pro jeho užití ve směně spíše než kvůli jeho spotřebě nebo použití při výrobě. Vysoce směnitelný statek, za který nejprve člověk smění své méně směnitelné zboží nebo služby, takže je schopen nabídnout více přijímaný statek prodávajícímu služeb nebo statků, jež chce on sám koupit. Jakýkoli statek, jenž kvůli svému rozšířenému přijímání slouží k usnadnění - nepřímé směny.
: (Protectionism) Politika uvalování zákonných břemen či omezení na dovozy se záměrem jim zabránit neboli odstranit jejich konkurenci pro domácí výrobky. Zahrnuje užití úplného zákazu dovozu, cel, dovozních kvót, různé formy regulace dovozů, devizovou regulaci atd. Ochranné clo, na rozdíl od cla zavedeného s cílem získání příjmu, má za úkol zabránit dovozům spíše než vyvolat příjem.
: (Austrian School [of Economics]) Skupina ekonomů rozvíjejících moderní subjektivní teorii hodnoty a aplikujících ji na nejrůznější ekonomické otázky. Všichni její zakladatelé a první představitelé, Carl Menger (1840-1921), Friedrich von Wieser (1851-1926) a Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914), stejně jako Ludwig von Mises (1881-1973) a Friedrich A. von Hayek (1899-1992), pocházeli z Rakouska.
: (Real wage rates) Mzdové sazby vyjádřené ve formě toho, co je možné za ně koupit, a nikoli ve formě peněžních jednotek, jejichž kupní síla kolísá. Reálné mzdové sazby berou v úvahu i všechny nepeněžní výhody, nevýhody či srážky, které se zaměstnáním souvisí.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL


Theme by NewSchool Learning