Printer-friendly version
 

Search full text


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL

M
: (Marginal utility) Nejméně důležité užití, k němuž může být využita jednotka uvažované nabídky totožných statků. Právě toto nejméně důležité či mezní užití je bráno v úvahu, když se člověk rozhoduje, zda zvýší nebo sníží svoji zásobu o jednotku, protože právě toto užití (či hodnotu) svým rozhodnutím získá nebo ztratí.
: (Modern theory of value) V Misesově terminologii jde o teroii obecně známou jako - mezní teorie hodnoty či - subjektivní teorie hodnoty.
: (Monometallism) Měnový systém, v němž je jako standardní peníze užíván pouze jeden kov a v němž je peněžní jednotka definována jako určitá váha a ryzost tohoto kovu. Příkladem je - zlatý standard.
N
: (External costs) Taková břemena, škody či jiné náklady lidského jednání, které nedopadají na osobu či firmu zodpovědnou za toto jednání. Tyto náklady jsou často pomíjeny v ekonomických kalkulacích, které určují, zda bude dané jednání považováno za ziskové, nebo ne. Příkladem negativní externality může být břemeno nebo náklad v podobě obtěžování sousedů kouřem či hlukem.
: (Unemployment, frictional) Pojem občas užívaný k označení určitých forem - nezaměstnanosti katalaktické, zejména tehdy, je-li nezaměstnanost považována za výsledek obtížného spárování volných pracovních míst a žadatelů v důsledku "frikcí" (nesouladu, tření), jako je např. nedostatek informací nebo odlišností ve znalostech, dovednostech, či geografickém umístnění. Mises nemá v oblibě veškeré podobné metaforické pojmy, které mylně naznačují podobnost mezi automatickými pohyby mechanismů a jednotlivými volbami přítomnými ve veškerém - lidském jednání.
O
: (Circulation credit) Úvěr poskytovaný bankami v podobě bankovek či vkladů na požádání vytvořených zvlášť za tímto účelem; opak úvěru poskytnutého bankou z jejích vlastních prostředků, či prostředků, které si u ní uložili její zákazníci. Poskytnutím oběžného úvěru se dlužníkům dostávají do rukou nově vytvořené prostředky, které neomezují ani nesnižují prostředky dostupné komukoli jinému, jako je tomu v případě - komoditního úvěru. Viz také - úvěrová expanze a - měnová teorie hospodářského cyklu.
: (Capital flight) Rozšířená představa, podle které investované prostředky utíkají z jedné země do druhé. Zatímco zlato a jiné zboží vždy plynou na ty trhy, kde se obchodují za nejvyšší cenu, ani investované bohatství (- kapitálové statky), ani národní peníze, které nelze vyměnit za měnový kov, zemi neopouštějí. Pouze jejich hodnota "odtéká", obvykle proto, že investoři (kapitalisté) v důsledku nové informace či obav upravují směrem dolů své odhady budoucí hodnoty těchto investic (cenných papírů nebo peněžních jednotek). Investoři dosáhnou v takové situaci zisku jen tehdy, pokud správně předvídají změny budoucích tržních hodnot, dříve než k nim skutečně dojde. Odliv kapitálu je ve skutečnosti ztrátou důvěry, která ústí v pokles hodnoty.
: (Ordinal numbers) Řadové číslovky, označující pořadí (první, druhý, třetí atd.), odlišné od - kardinálních čísel.
P
: (Par, parity) Ve vztahu k měnové jednotce je paritou takové množství měnového kovu, zlata nebo stříbra, které bylo oficiálně určeno zákonem jako ekvivalent peněžní jednotky. Ve vztahu k zahraničnímu obchodu je parita oficiální či stanovený poměr mezi množstvím vzácného kovu, obvykle zlata, jež je zákonným ekvivalentem měnové jednotky jedné země, a množstvím stejného vzácného kovu, jež je zákonným ekvivalentem měnové jednotky jiné země. Například britská libra šterlinků byla v roce 1949 zákonem definována jako ekvivalent 2,8 násobku množství zlata, jež bylo zákonným ekvivalentem amerického dolaru. Parita - libry šterlinků tak činila 2,8 $.
: (Peel´s Act of 1844) Zákon pojmenovaný po jeho podporovateli a politickém vůdci - měnové školy, ministru financí a ministerském předsedovi siru Robertovi Peelovi (1788-1850). Zákon reguloval fungování tehdy soukromě vlastněné Bank of England až do 1. světové války. Banka byla rozdělena na dvě oddělení, z nichž jedno sloužilo k vydávání bankovek a druhé pro depozitní bankové operace. Dodatečný nárůst objemu bankovek byl omezen na ty, které byly kryty vklady zlata. Platnost tohoto opatření, bránícího dodatečné emisi fiduciárních prostředků v podobě bankovek, byla před 1. světovou válkou třikrát pozastavena (1847, 1857, 1866). Požadavek na zlaté rezervy se však netýkal bankovního oddělení, které tak mohlo rozšiřovat poskytnutý úvěr, a tím zmařilo snahy měnové školy zabránit - úvěrové expanzi.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL


Theme by NewSchool Learning