Printer-friendly version
 

Search full text


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL

K
: (Qualitative economics) Ekonomická teorie založená na poznání, že v oblasti lidských jednání neexistují žádné konstantní vztahy a že přesná podoba budoucnosti je vždy nejistá, protože - hodnotové soudy jednajících lidí nemohou být předem určeny s jistotou.
: (Quantitative economics) Teorie - matematické ekonomie založená na představě, že v oblasti lidských jednání existují konstantní vztahy, které mohou být kvantifikovány či měřeny, a že je tedy možné použít v ekonomii statistické a matematické teorie. Mises trvá na tom, že "nic jako kvantitativní ekonomie neexistuje". Všechny statistiky jsou historií, někdy ekonomickou historií, ale nikdy ekonomií.
L
: (fr.) Zkratka pro laissez faire, faissez passer, francouzskou frázi znamenající "nechat věci být, nechat je plynout". Poprvé byla použita v 18. století francouzskými fyziokraty (viz - fyziokratismus) pro vyjádření zákazu vládního zasahování do obchodu. Nyní je užívána volněji jako synonymum pro ekonomiku svobodného trhu, neboli to, co Mises nazývá nenarušeným tržním hospodářstvím (viz - tržní hospodářství, svobodné či nenarušované)
: (Human Action) Účelné jednání; snaha nahradit méně uspokojivý stav více uspokojivým stavem; úmyslné úsilí odstranit v co nejvyšší míře pociťovanou nespokojenost. Člověk jedná proto, aby vyměnil to, co považuje za méně žádoucí budoucí stav, za to, co považuje za více žádoucí budoucí stav. Přemýšlení a setrvání v klidu jsou v tomto smyslu také jednáním. Lidské jednání je vždy - racionální, předpokládá kauzalitu a odehrává se v určitém časovém období.
M
: (Malthusian law of population) Zvláštní případ zákona výnosů, poprvé předložený a upravený Thomasem R. Malthusem (1766-1834) v šesti vydáních (1798-1826) jeho Eseje o principu populace (Essay on the Principle of Population). Podle tohoto zákona má populace, za jinak stejných okolností, tendenci zvyšovat se geometrickou řadou (1,2,4,8), zatímco prostředky obživy pouze aritmetickou řadou (1,2,3,4 atd.) Pokud nedojde k uplatnění "mravního omezení" nebo "preventivních regulátorů", přebytečný nárůst populace bude odstraněn "pozitivními regulátory", jako jsou válka, zločiny, nemoci, hladovění a rozsáhlé mory a hladomory.
: (Marxism) Socialistická teorie Karla Marxe (1818-1883) a jeho spolupracovníka a finančního podporovatele Bedřicha Engelse (1820-1895). Viz - Das Kapital a - komunismus.
: (Bear) Finančnické označení osoby, která v očekávání nižších cen prodává zboží, měnu nebo cenné papíry s budoucím dodáním, které sama nevlastní, a čeká, že je později, ještě předtím, než nastane okamžik jejich dodání, koupí za nižší cenu. Říká se, že provádí krátke prodeje. Provádění "medvědích" transakcí má na ceny stejný dopad jako zvýšená nabídka, tedy je snižuje.
: (Mercantilism) Teorie některých autorů z 16. a 17. století, založená na víře, že zisk jednoho člověka nebo národa musí představovat ztrátu jiného a že vzácné kovy jsou vždy tou nejvíce žádoucí formou bohatství. Ve snaze zvýšit bohatství národa doporučovali národní regulaci zahraničního obchodu takovým způsobem, který měl podle nich zvýšit vývozy zboží a omezit jeho dovozy, a tím vést k přílivu drahých kovů. Tento stav se dodnes nazývá příznivou obchodní bilancí. Zastánci těchto teorií v 19. a 20. století jsou označováni jako neomerkantilisté. Viz - platební bilance.
: (něm.) Spor, hádka nebo polemika o metody; konkrétně spor o metodu a epistemologický charakter ekonomie, jenž se odehrál na přelomu 80. a 90. let 19. století mezi zastánci - rakouské ekonomické školy, vedenými Carlem Mengerem (1840-1921) a zastánci (německé) - historické školy, vedené Gustavem von Schmollerem (1838-1917). Historická škola měla za to, že ekonomové mohou formulovat nové a lepší společenské zákony pomocí sběru a studia statistického a historického materiálu. Jejich myšlení dominovalo německým univerzitám ve druhé polovině 19. století. To vedlo ke zesměšňování - "liberální" ekonomie a přispělo k růstu státu a socialistického plánování, jež vydláždili cestu - nacistickým myšlenkám.
: (Marginal theory of value) Teorie, podle které hodnota přirazená určitému statku představuje význam, který má její užití při odstraňování pociťované nespokojenosti a hodnota každé jednotky zásoby totožných statků je hodnota nejméně důležitého (či mezního) užití, pro nějž lze tento uvažovaný počet dostupných jednotek podle očekávání využít. Je tomu tak proto, že hodnotový soud se vždy vztahuje výhradně k nabídce, se kterou je daná volba spojena, neboť jednotlivec se musí rozhodnout, zda získat užití právě této určité (mezní) zásoby, či se ho vzdát. Protože každá dodatečná jednotka totožného statku bude alokována na méně hodnocené užití než ta předchozí, hodnota přiřazená každé dodatečné (mezní) jednotce bude nižší než ta, jež byla připsána dříve drženým jednotkám. A naopak - s každým snížením počtu držených jednotek dojde k růstu hodnoty nejméně významného (mezního) užití, na které může být snížena zásoba použita. Mezní teorie hodnoty je subjektivní teorií hodnoty, jež je základem všech teorií - rakouské ekonomické školy. Viz také - subjektivní teorie hodnoty.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL


Theme by NewSchool Learning