Printer-friendly version
 

Search full text


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL

D
: (Deflation) V obecném nevědeckém užití výrazný pokles objemu - peněz v širším smyslu, který vede k růstu kupní síly peněžní jednotky, narušuje ekonomickou kalkulaci a znehodnocuje účetnictví jako nástroj k vyčíslení zisků a ztrát. Deflace postihuje různé ceny, mzdové sazby a úrokové míry v různém okamžiku a v různé míře. Proto narušuje spotřebu, investice a průběh výrobních činností a strukturu podnikání a průmyslu a zároveň zvyšuje bohatství a příjmy některých lidí, zatímco u jiných je snižuje. Nemění dostupné množství bohatství, které je možné spotřebovat. Pouze stahuje určitý objem peněz z trhu, a tím získavají ostatní peněžní jednotky vyšší kupní sílu. Tato rozšířená definice jako poklesu množství peněz postačuje pro potřeby historiků a politiků, postrádá však přesnost vědeckého pojmosloví, protože rozdíl mezi malým a velkým poklesem množství peněz a rozdíl v jejich důsledcích jsou pouze otázkou míry. Přesnějším konceptem, použitelným ve vědecké analýze, je jakýkoli pokles množství peněz v širším smyslu, který není vyvážen odpovídajícím poklesem poptávky po penězích v širším smyslu, takže objektivní směnná hodnota (kupní síla) peněz v důsledku toho roste. Opakem je - inflace.
E
: (Economic calculation) Proces, v němž si omylní lidé jednající v měnícím se světě vybírají na základě peněžních cen mezi nekonečným množstvím představitelných a možných způsobů výroby. Ekonomická kalkulace není možná bez existence všeobecně přijímaného - prostředku směny (peněz). V tržním hospodářství jsou peněžní ceny určovány nabídkou a poptávkou výrobců a spotřebitelů. Proto odrážejí relativní naléhavost jejich různých potřeb. Ceny, za něž jsou statky a služby směňovány, ovlivňují volby spotřebitelů a výrobců při činění nabídek na nákup přírodních zdrojů, konečných výrobků i vyrobených či zčásti vyrobených výrobních faktorů. Vyšší (resp. nižší) ceny odrážejí vyšší (resp. nižší) poptávku anebo vyšší (resp. nižší) vzácnost statku či služby a vedou jejich uživatele k jejich šetření (resp. užívání ve větším množství) anebo k rozšíření (resp. omezení) výroby. Tím tržní ceny umožňují jednotlivcům - spotřebitelům a podnikatelům - kalkulovat a řídit výrobu tak, že jsou dostupné prostředky věnovány na uspokojení nejnaléhavějších potřeb a neexistují žádné neuspokojené naléhavější potřeby. Dvěma hlavními předpoklady ekonomické kalkulace jsou (1) soukromé vlastnictví, nejen spotřebních statků, ale i výrobních faktorů, a (2) společný jmenovatel - peníze -, jímž mohou být vyjádřeny relativní hodnoty. Mises v roce 1920 ukázal, že ekonomická kalkulace je nemožná v socialistickém hospodářství, protože tyto dvě podmínky nejsou splněny. Socialističtí plánovači by se museli spoléhat na vnější (zahraniční) ceny, aby mohli určit relativní tržní hodnoty. Toto tvrzení vyvolalo živou, a stále pokračující, diskusi, v níž se obhájci socialismu snažili odmítnout Misesovy závěry.
: (Economic man) Koncept vytvořený - epigony britské klasické politické ekonomie v 19. století. Vykresluje člověka, jako kdyby byl výhradně a neustále motivován touhou po peněžním zisku a vylučoval ostatní lidské touhy. Jde tak o pokus těchto epigonů vysvětlit a ospravedlnit hlavní zájem - klasické ekonomie o podnikatelské aktivity a nedostatečnou pozornost věnovanou aktivitám spotřebitelů.
: (The economic problem) Jak využít dostupné prostředky takovým způsobem, aby žádná naléhavěji pociťovaná potřeba nezůstala neuspokojena, protože prostředky vhodné k jejímu uspokojení byly využity k uspokojení méně naléhavěji pociťovaných potřeb, t.j. byly vyplýtvány.
: ( Economics ) Teoretická věda poskytujíci porozumění významu a závažnosti účelného (vědomého) lidského jednání. Nezabývá se věcmi a hmotnými předměty, ale významy a jednáním lidí. Ekonomie je vědou o prostředcích, které musí lidé zvolit, aby dosáhli svých lidmi dosažitelných cílů, které si vybrali v souladu se svými hodnotovými soudy. Hodnocení a výběr cílů jsou však za hranicí ekonomie a všech ostatních věd. Ekonomie člověku umožňuje předvídat kvalitativní důsledky, které lze očekávat z přijetí určitého opatření nebo hospodářské politiky, tyto předpovědi však nemohou být kvantitativní, protože v hodnoceních určujících , vedoucích a měnících lidská jednání neexistují žádné konstantní vztahy.
: ( Elasticity of demand ) . Míra, v níž je očekávaná reakce poptávky po statcích nebo službách na změny v cenách těchto statků či služeb.
: (Epigone) Následovník, příznivec nebo žák, často ve významu pozdější, méně významný, než byl jeho učitel nebo učitelé.
: (Epistemology, epistemological) Teorie lidského poznání; základ věd o člověku, zabývající se původem, strukturou, postupy a platností lidského poznání. Pojednává o duševních jevech lidského života: myšlení, vnímání a vědění. Předpokládá, že logická struktura lidské mysli se nemění.
: (Statism) Doktrína, či politika bezpodmínečného podřízení jednotlivce státu či vládě s neomezenými pravomocemi. Etatismus se objevuje ve dvou podobách: jako - socialismus a - intervencionismus. Společný je jim cíl bezpodmínečného podřízení jednotlivce státu, společenskému aparátu nátlaku a donucení.
: (Extroversive labor) Lidské úsilí vynaložené kvůli tomu, že člověk dává přednost očekávaným výsledkům před uspokojením získaným z nicnedělání. Extroverzivní práce je opakem - introverzivní práce, jež představuje lidskou námahu podstoupenou pouze pro uspokojení z námahy samotné. Veškerá práce vykonaná za náhradu nebo za konečný produkt je extroverzivní.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL


Theme by NewSchool Learning